Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.