Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Δήμος Αίγινας.
Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Αυγούστου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 169 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σε συνδυασμό με περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4. Το με αριθ. Πρωτ. 2133/1119/25.05.2016 έγγραφο του Λιμεναρχείου Αίγινας, σχετικά με το καθορισμό πολυσύχναστων ή μη παραλιών και την πρόσληψη Ναυαγοσωστών στο Δήμο Αίγινας.
5. Την με αριθ. 86/13.06.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας περί προσλήψεως ναυαγοσωστή για το έτος 2016, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47724/18169/04.07.2016 (ΑΔΑ: 7ΙΥΧΟΡ1Κ-8ΞΥ) Έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το με αριθ. 21875/29-5-2013 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την
πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 518/τ. Β΄/28-02-2014).
8. Την υπ΄ αριθμ. 8901/14.06.2016 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 02.70.6041.01 προϋπολογισμού έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών της μισθοδοσίας του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
9. Το γεγονός ότι υποχρεούμαστε να ενεργήσουμε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως
επιβάλλεται για λόγους προστασίας και ασφάλεια λουομένων και για λόγους περιστολής δημοσίων δημοτικών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν από την επιβολή προστίμων.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.