Δήμος Αίγινας. Η τεχνική έκθεση και περίληψη διακήρυξης του έργου: "Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                Αίγινα, 21 / 11  / 2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                  Αριθμ. πρωτ. 17074

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», Αριθμός Μελέτης: 107/2016, με προϋπολογισμό 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και την διακήρυξη του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/12/2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Αίγινας, οδός Οινώνης 3, σύμφωνα με το άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής  για το ποσό των 600.000 €, με υπάρχουσα για το 2016 πίστωση 400.000 €     
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Έξι ( 6 ) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.677,42 €, και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχιστον έως τις 13-10-2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € και μέχρι και την 8/12/2016, ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22973-20061, fax 22970-25099. Αντίγραφο της διακήρυξης κ.λπ πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.  


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 
Αίγινα, 21/ 11 / 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει η επισκευή και η αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων δρόμων στην ευρύτερη περιοχή  του Δήμου Αίγινας μετά από τις ζημιές που έχουν υποστεί από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και του Σεπτεμβρίου 2015.
Η αποκατάσταση θα γίνει κατ’αρχάς με διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις και ακολούθως με νέο ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ.  Οπου απαιτείται θα γίνει και απόξεση (φρρεζάρισμα) του παλαιού οδοστρώματος για την διατήρηση της αρχικής στάθμης των δρόμων.


Οι δρόμοι που θα επισκευασθούν είναι οι κάτωθι :
    
* Τμήμα οδού ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από Ξεφλούδα προς Δανάη)
* Τμήμα οδού ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (έμπροσθεν ξενοδοχείου Δανάη)
* Τμήμα οδού από οικ.Σαλιαρέλη προς οικία Γιαννούλη
* Τμήμα οδού ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (έμπροσθεν  οικίας ΜΑΤΣΑ)
* Τμήμα οδού ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (έμπροσθεν  οικίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ)
* Οδός Αφροδίτης (από οδό Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ δίπλα ξενοδοχείο ΑΥΡΑ)
* Οδός Φανερωμένης (από ΑΚΤΗ ΤΟΤΗ ΧΑΤΖΗ έως ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ)
* Οδός Γυμναστηρίου (από ΓΗΠΕΔΟ έως ΤΡΙΜΗ)
* Οδός ΘΩΜΑΪΔΟΥ-ΠΗΛΕΩΣ (από διασταύρωση Κυβερνείου έως τέρμα ΠΗΛΕΩΣ)
* Οδός Καποδιστρίου (από Στάση Δασκάλας προς Περιβόλα)
* Οδός ΛΕΥΚΗΣ-ΑΝΙΤΣΑΙΟΥ (από οικία Πανταζή προς Τζίκηδες οικία Κοντοβράκη)
* Οδός ΛΕΥΚΗΣ-ΑΝΙΤΣΑΙΟΥ (από πατρικό σπίτι Πανταζή προς Τζίκηδες)
* Οδός ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΙΤΗ
* Δρόμος από εκκλησία ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ προς ΒΟΥΡΚΑΝΟ
* Δρόμος από οικία ΒΑΖΑΙΟΥ προς δρόμο ΛΕΥΚΗΣ
* Οδός ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (από Αγ.Παρασκευή έως βενζινάδικο Λαδά)
* Παραλιακός δρόμος Αίγινας-Σουβάλας από πάροδο Ηροδότου προς Αίγινα
* Διασταύρωση οδού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ (Καβουρόπετρα) με παραλιακό δρόμο Αίγινας-Σουβάλας
* Παραλιακός δρόμος Αίγινας-Σουβάλας (μάνδρα Λακαβά) στη στροφή του δρόμου
* Δύο τμήματα της οδού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ (Καβουρόπετρα)
* Οδός ΚΑΣΙΜΑΚΗ (από ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟ προς ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ διασταύρωση με οδό ΜΠΑΣΚΟΥ)
* Οδός ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Αγ.Κων/νο προς οικία Νεκτάριου Λεούση)
* Επαρχιακός δρόμος Αίγινας-Κυψέλης-Σουβάλας (από οικία Στενάκη έως στάση Κλήματα) 
* Επαρχιακός δρόμος Αίγινας-Κυψέλης-Σουβάλας (από όρια Κυψέλης-Βαθύ –γεφυράκι- έως οικία Ψάλτη)
    
Με την παρούσα μελέτη δεν προβλέπεται διαπλάτυνση των υφισταμένων ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων ούτε επέκταση αυτών.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  και των λοιπών Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών που διέπουν τα Δημόσια και Δημοτικά Έργα.  
                                                       
ΠΕΙΡΑΙΑΣ   5 / 10 / 2016
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός μηχανικός