Παρατείνεται έως τις 23 Δεκεμβρίου η περίοδος υποβολής φακέλων "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών".

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" παρατείνεται έως τις 23-12-2016. Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πληροφορίες - Διευκρινίσεις Μπορείτε να μπαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να θέτετε ερωτήματα.

Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στη βάση γνώσεων του helpdesk προκειμένου να δείτε σχετικές απαντήσεις για την προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών. Ερωτήματα στη διεύθυνση: https://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk Βάση Γνώσεων:

https://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk/knowledgebase.php Παγώνα Καλλιώρα Γεωπόνος Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών Λ. Συγγρού 80-88 Αθήνα 11741 Τηλ. 2132065767 Φαξ 2132065020