Ανακοίνωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας για την περίοδο εγγραφών - επανεγγραφών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αίγινας ανακοινώνει ότι:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων Εγγραφών – Επανεγγραφών  για το έτος 2017 – 2018  ξεκινά 20 Μαΐου 2017 και λήγει 15 Ιουνίου 2017. Τα δικαιολογητικά και το έντυπο της αίτησης τα παραλαμβάνετε από τον  Δήμο Αίγινας (Γραφείο Προϊσταμένου Παιδικού Σταθμού) και θα τα υποβάλετε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στον Δήμο Αίγινας (Οινώνης 2) όπου θα λάβετε τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου/ημερομηνία κατάθεσης Καθημερινά 08:00 - 14.30.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 297023707 (Παιδικός Σταθμός) και 2297320045 (Γραφείο Προϊσταμένου) εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση το παιδί πρέπει να συμπληρώνει τα 2.5 έτη έως την 1 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού).
Προσοχή: Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά ή κατατέθηκαν εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος  Μούρτζης

Πίνακας Δικαιολογητικών - Δικαιολογητικά Νέων Εγγραφών και Επανεγγραφών.

    Αίτηση  -  έντυπο  & έντυπο ατομικής κάρτας Υγείας  παιδιού  ( διατίθενται   από  το Τμήμα  Παιδείας , Αθλητισμού , πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας  , Γραφείο Προϊσταμένου ,  στο Δημαρχείο Αίγινας  - Οινώνης 2  )
    Ληξιαρχική  πράξης   ή  Πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού
    Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης
    Σε  περίπτωση  διαζευγμένων  γονέων  απαιτείται   και αντίγραφο  διαζευκτηρίου  (εάν  δεν  αναφέρεται  στο πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης)
    Σε   περίπτωση  γονέων που  τελούν  σε  διάσταση  απαιτείται  και  αίτηση  διαζυγίου  ή  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο,  που  αποδεικνύει  τη  διάσταση
    Σε  περίπτωση  ανάδοχης  μητέρας  απαιτείται  κάθε  σχετικό  έγγραφο  που  αποδεικνύει  την  Επιτροπεία  του  παιδιού
    Σε  περίπτωση   χηρείας εφόσον αυτή  δεν  εμφανίζεται   στο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου
    Σε  περίπτωση  άγαμης   μητέρας    κάθε  σχετικό   έγγραφο που  από βεβαιώνει  ότι   έχει  την  ευθύνη  της  ανατροφής  του παιδιού
    Ιατρική  βεβαίωση  για  την  καλή  σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού  καθώς  και  αντίγραφο  της  σελίδας  των  εμβολίων  που  προβλέπονται  για  την  ηλικία  του .  Επίσης  πρόσφατα  αποτελέσματα  φυματιοαντίδρασης  (MANTOUX) (Η  φυματιοαντίδραση  δεν  κατατίθεται  στις   περιπτώσεις   επανεγγραφής )
    Αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  έτους  (χρήσης) 2016
    Δικαιολογητικά   εργασίας
Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΝ   ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ  (ΚΑΙ   ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΔΥΟ  ΓΟΝΕΙΣ)
    Βεβαίωση  εργοδότη όπου  θα  εμφανίζεται  η  σχέση  εργασίας  ,  η  ημερομηνία   πρόσληψης,  το   ωράριο  εργασίας  και  οι  αποδοχές
    Αντίγραφο  ασφαλιστικών  εισφορών  ΙΚΑ  για  2016  και  το  Α΄ τρίμηνο   2017
    Οι   απασχολούμενοι  σε  οικογενειακή  επιχείρηση βεβαίωση  αγοράς  ενσήμων
    Σε  περίπτωση  πρόσφατης  πρόσληψης, αναγγελία  πρόσληψης  από  τον  ΟΑΕΔ
    Ελεύθεροι  επαγγελματίες,  βεβαίωση  από  τον  ΟΑΕΕ   ή  άλλο  ασφαλιστικό  ταμείο   ή  αποδείξεις  των  δύο  τελευταίων  πληρωμών
Β.  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ   ΣΤΟ   ΔΗΜΟΣΙΟ  ΤΟΜΕΑ
    Αναλυτική    υπηρεσιακή  βεβαίωση  εργασίας  με  το  αντικείμενο  απασχόλησης  και  τις  αποδοχές
    Άδεια  νόμιμης  παραμονής  στη  χώρα, όπως  αυτή  αποδεικνύεται  από τις  ισχύουσες  κάθε  φορά διατάξεις  (για  γονείς  αλλοδαπούς).
Στην περίπτωση  επανεγγραφών δεν είναι απαραίτητη  η  Ληξιαρχική  πράξης   ή το Πιστοποιητικό  γέννησης  του  παιδιού
Τα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα αντίγραφα  ή  απλά  αντίγραφα  που  συνοδεύονται  από  τη  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση.
Η  αίτηση  με  τα  δικαιολογητικά  θα πρέπει  να κατατεθούν  έγκαιρα   έως  και  την  15η  Ιουνίου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου , Οινώνης 2 . Κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης .
ΠΡΟΣΟΧΗ . Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από ΠΛΗΡΗ δικαιολογητικά ή κατατέθηκαν εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται.
Η  χρονική περίοδος των  ενστάσεων ορίζεται  από  05 έως  10  Ιουλίου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png