Ανάθεση σε λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτηµάτων και Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του ∆ήµου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Προκειµένου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Αίγινας  να προβεί στην απευθείας ανάθεση  σε Λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτηµάτων, παρακαλούµε όπως στείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη  5/07/2017 και ώρα 15.00 στο Γραφείο Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Αίγινας. Η ανάθεση θα γίνει  σύµφωνα  µε το άρ. 48 παρ. 1 περ. δ του  Ν. 4182/2013. (Για τις συµβάσεις των οποίων ο προϋπολογισµός είναι ίσος ή κατώτερος από 1.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης µπορεί να προσφύγει στον οικονοµικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύµβασης, αγορά µε τιµολόγια)
 Συγκεκριµένα το προς ανάθεση έργο περιλαµβάνει: τη σύνταξη Προϋπολογισµών – Απολογισµών, Ισολογισµών, την τήρηση Βιβλίων, τη συµπλήρωση και υποβολή στη ∆ΟΥ Φορολογικών ∆ηλώσεων, ∆ηλώσεων ΕΤΑΚ, ∆ηλώσεων Ε9 καθώς επίσης την υποβολή δηλώσεων µέσω TAXISNET (εφόσον προβλέπεται). Επίσης ο ανάδοχος θα συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Κληροδοτηµάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
 
Τα κληροδοτήµατα και Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης του ∆ήµου, είναι τα εξής:
Βιργινίας Γκίκα
Ιωάννη Γκίκα
Λεωνίδα Γκίκα
Ταρσίτσας Θωµαϊδου
Π & Α Κάππου
Ιουλίας Κάτσα
∆ιονυσίου Κρητικού
Λεονάρδου Λαδά
Βασιλικής Ντρε
Ράκειο (Σπ. Αλυφαντή)
Παναγιώτη Ανδρούτσου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου & ελένης Καλαµάκη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
∆ηµητρίου Καλαµάκη( κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου Μούρτζη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Φίλιππα Ρεκλείτη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Ελευθερίου Σώρρου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ενός έτους.
 
Ο ∆ήµαρχος