Διακηρύξεις για την εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων.

ΑΔΑ: ΩΛΖ0Ω68-ΔΦΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 21-3- 2018
Αρ. πρωτ.: 3297
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 03 Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Π.
Ηρειώτη & Ρήγα Φεραίου στην πόλη της Αίγινας, για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως εξαετίας.
Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (440,00)
Ευρώ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στους της διακήρυξης, τα κάτωθι:
1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι
οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.
2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 528,00 Ευρώ.
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς
τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Μ.
Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη
κρίση της Επιτροπής εγγυητή.
Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Αίγινας Σκαφιδά Χρήστο (Τηλέφωνα: 22973- 20036) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Με εντολή του

Ευάγγελος Δέδες
Αντιδήμαρχος Διοικ/κών &
Οικ/κών ΥπηρεσιώνΔιακήρυξη


ΑΔΑ: ΩΞΕ2Ω68-Γ87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 21-3- 2018
Αρ. πρωτ.: 3298
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 03 Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:45΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Π.
Ηρειώτη & Χρ. Λαδά στην πόλη της Αίγινας, για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως εξαετίας.
Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα Ευρώ (240,00) Ευρώ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στους της διακήρυξης, τα κάτωθι:
1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι
οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.
2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 288,00 Ευρώ.
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς
τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Μ.
Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη
κρίση της Επιτροπής εγγυητή.
Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Αίγινας Σκαφιδά Χρήστο (Τηλέφωνα: 22973- 20036) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Με εντολή του

Ευάγγελος Δέδες
Αντιδήμαρχος Διοικ/κών &
Οικ/κών Υπηρεσιών


Διακήρυξη
ΑΔΑ: ΩΥΧΥΩ68-Φ6Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 21-3- 2018
Αρ. πρωτ.: 3299
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 03 Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 4 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί
της οδού Π. Ηρειώτη & Ι. Γκίκα στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M Πετρά), για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως
εξαετίας.
Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα Ευρώ (680,00) Ευρώ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στους της διακήρυξης, τα κάτωθι:
1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι
οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.
2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 816,00 Ευρώ.
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς
τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Μ.
Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη
κρίση της Επιτροπής εγγυητή.
Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Αίγινας Σκαφιδά Χρήστο (Τηλέφωνα: 22973- 20036) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Με εντολή του

Ευάγγελος Δέδες
Αντιδήμαρχος Διοικ/κών &
Οικ/κών Υπηρεσιών


ΔιακήρυξηΑΔΑ: Ω9ΞΓΩ68-ΥΧΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 21-3- 2018
Αρ. πρωτ.: 3300
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 03 Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:15΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 5 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί
της οδού Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M Πετρά), για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως εξαετίας.
Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα Ευρώ (790,00)
Ευρώ.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στους της διακήρυξης, τα κάτωθι:
1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι
οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.
2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 948,00 Ευρώ.
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς
τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Μ.
Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη
κρίση της Επιτροπής εγγυητή.
Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου
Αίγινας Σκαφιδά Χρήστο (Τηλέφωνα: 22973- 20036) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Με εντολή του

Ευάγγελος Δέδες
Αντιδήμαρχος Διοικ/κών &
Οικ/κών Υπηρεσιών

ΔιακήρυξηΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png