Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης για την επισκευή και ανακαίνιση του βρεφονηπιακού σταθμού στον Κοντό.

1. Ο Δήμαρχος ΑΙΓΙΝΑΣ προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 60.000,00 € (48.387,10 + 11.612,90 ΦΠΑ
24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω).
Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 32.977,62 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.935,97 €
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 5.837,04 €
Αναθεώρηση: -
Απολογιστικά : 3.636 ,47 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 11.612,90 €
2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με αρ. 99/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης 2
(δύο) ημερολογιακούς μήνες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, έντυπο
οικονομικής προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας: Οινώνης 3, πόλη Αίγινας μέχρι τις
12/10/2018.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.aegina.gr & στο
ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό
Κατάστημα, οδός Οινώνης 3, πόλη Αίγινας και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2297320060 Κα Ταλέβη Αγγέλα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα
κατηγορίας Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΓΞΙΩ68-5Κ4 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY
Digitally INFORMATICS
signed by
DEVELOPMENT Date: 2018.10.01 AGENCY 14:05:48 EEST Reason: Location: Athens
________________
ΑΔΑ: ΩΓΞΙΩ68-5Κ4
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 967,74 ΕΥΡΩ
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
7. Το έέργο θα χρηματοδοτηθέίέ :
Α) Με το ποσό των 50.000,00 ευρώ αποέ το χρηματοδοτίκοέ προέγραμμα του Υπουργέίέου Εργασίέας Κοίνωνίκηές Ασφαέλίσης καί Κοίνωνίκηές Αλληλέγγυέης , συέμφωνα μέ την υπ' αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 προέσκληση της Ελληνίκηές Εταίρέίέας Τοπίκηές Αναέπτυξης καί Αυτοδίοίέκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) καί
Β) Με το ποσό των 10.000,00 ευρώ αποέ ίδίέους ποέρου (συέμφωνα μέ την αποέφαση 93/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποέφαση του ΔΣ Αίέγίνας)
και έχει Κ.Α. 15.7331.02 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2018.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μούρτζης Δημήτριος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png