Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης