Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δήμος Αίγινας, Ανακοίνωση
Ο Δήμαρχος Αίγινας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν.3584/2007 και την παρ. 3 του άρθ. 2 της υπ΄ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ., όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των ΟΤΑ. Την με αριθ. 2/2009 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου μας, υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, που νομιμοποιήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1273/2009 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Πειραιά. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων -4- ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ύδρευσης  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α.  Ειδικότητα:  Εργάτες καθαριότητας για τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα

Αριθμός ατόμων:  τρεις -3-

Τυπικά προσόντα:  Δεν απαιτούνται [σύμφωνα με τις διατ. της παρ. 2 άρθ. 5 του Ν.2527/1997]

Χρονική διάρκεια:  Οκτώ  -8- μήνες
Β. Ειδικότητα: Οδηγοί απορριμματοφόρων - φορτηγών

Αριθμός ατόμων:  ΄Ενας -1-

Τυπικά προσόντα:

1. Κύρια  προσόντα:

α] - Δίπλωμα  Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων:

α] τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή β] εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

- Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου [ΤΕΕ] ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή –

- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

- Σχολής Μαθητείας  Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 [ΦΕΚ 46Α΄] ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή – Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 [ΦΕΚ 46 Α΄] ή

- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β] Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας .          

2. Επικουρικά προσόντα:

α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ¨ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι [6] μηνών.

β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,  επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης

Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθ. 1 του

Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας   και αντίστοιχη εμπειρία τριών  [3] ετών τουλάχιστον.

γ]  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ κατηγορίας   και αντίστοιχη εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχιστον.  

Χρονική διάρκεια:  Οκτώ  -8-  μήνες

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση:  Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί  έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο [Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6].

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας [Χρ. Λαδά 1- Αίγινα] , εντός προθεσμίας δέκα [10] ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού μας καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες [παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994] και για πληροφορίες να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου μας , στην αρμόδια υπάλληλο κα. Στάθη , τηλέφωνο : 2297320034

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 28/8/09 έως και 7/9/09

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ       

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.2190/1994 [όπως ισχύει], να δημοσιευθεί σε δύο [2] ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου μας, συντασσομένου κατ΄άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 [όπως ισχύει] πρακτικού ανάρτησης.

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο [2] υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο Δέκα [10] ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο σαράντα ευρώ [40€] .

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης