Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σύμφωνα με τον νόμο 46118/17-5-2019 (ΦΕΚ 73Α/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄βαθμού.

Πεδίο Εφαρμογής.
Οφειλές προς του Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από την αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής , καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
1) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
2) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
3) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) , με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
4) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) , με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
5) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) , με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Προθεσμία υποβολής αίτησης για την ρύθμιση των οφειλών , οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν μέχρι και τέσσερις μήνες από την ισχύ εφαρμογής του παρόντος νόμου 4611/17-5-2019.

Στην παρούσα ρύθμιση (νόμος 4611/2019) υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων Οικιών-Καταστημάτων εφόσον οι αιτήσεις υποβληθούν μέχρι 17 Ιουλίου 2019, στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου (πληροφορίες κος Ε.Γλαντζής τηλ. 22973-20030 και κος Μ.Χατζής 22973-20065).

Πληροφορίες:
1. Στρόμπλος Νεκτάριος Τηλ. Επικοινωνίας 22973-20041
2. Γρυπαίου Ξανθή Τηλ.Επικοινωνίας 22973-20042

Ευάγγελος Ι. Δέδες