Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη έξι ατόμων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας περί πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα και δη για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δύο (2) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων καθαριότητας και δύο (2) εργατών ύδρευσης, με τα συνημμένα αυτής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. ( 07-06-2019 έως 18-06-2019 ).

Συνημμένα

ANAK ΣΟΧ 2, 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019