Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας υδρομέτρων ανακοίνωσε ο δήμος της Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ανακοινώνουμε τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:20PROC007740559) με τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων» και αρ. πρωτ. διακήρυξης 17170/27-11-2020, λόγω επανεκτίμησης των αναγκών του Δήμου Αίγινας σε είδη με συνάφεια στο ανωτέρω αντικείμενο του διαγωνισμού.

Ο δήμαρχος
Ζορμπάς Π. Ιωάννης