Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 - Φορέας Δήμος Αίγινας - Υπηρεσία Παιδικοί Σταθμοί.

Ο Δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021, για τη πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - Περίοδος 2021-2022". Tα αποτελέσματα είναι αναρτημένα και στη Διαύγεια χωρίς ονόματα, αλλά με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των υποψηφίων.

Περισσότερα στην σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.