Ανακοίνωση πρόσληψης τριών ειδικοτήτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας με την υπ’ αριθμ. 2/2010 απόφασή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας στην περιφέρεια Αττικής" (πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι») στις εξής ειδικότητες:
  • Έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικών λειτουργών  ή ΠΕ ψυχολόγων ή ΠΕ κοινωνιολόγων  ή ΠΕ κοινωνικής πολιτικής  ή ΠΕ κοινωνικής διοίκησης.
  • Έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ νοσηλευτών/τριών  ή ΔΕ βοηθών νοσηλευτών ή  ΤΕ επισκεπτών/τριών υγείας.
  • Έναν (1) ΥΕ βοηθητικού προσωπικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 02/08/2010 έως και την 12/08/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο δημότη (ισόγειο) του δήμου Αίγινας (αρμόδια υπάλληλος Κα Ροδάκη) τηλ. 22973-20026.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΑ
Νικόλαος Πούντος