Συμμετοχή των ιδιοκτητών ξενοδοχείων της Αίγινας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για "Πράσινο" Τουρισμό.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Με την ανάληψη της δημαρχίας από το νέο δήμαρχο Σάκη Σακκιώτη και το ικανό επιτελείο του από νέους ανθρώπους που αγαπούν και νοιάζονται να δουν τον νησί να προκόβει, ήδη θέτουμε τις βάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη της Αίγινας. Πρώτος τομέας ο τουρισμός, πηγή πλούτου για το νησί μας και ένας τομέας που μπορεί να δημιουργήσει για το νησί νέες θέσεις εργασίες και να αποτελέσει πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί η νέα δημοτική αρχή και αφορά στον ‘πράσινο’ τουρισμό”.
Στο πλαίσιο της Πράξης  "Πράσινος Τουρισμός" του ΕΣΠΑ, προσκαλούμε τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της Αίγινας να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση που δίνει η ΕΕ ώστε τα ξενοδοχεία της Αίγινας να αναβαθμιστούν, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και οικολογικές παρεμβάσεις και όχι μόνο να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν του νησιού, αλλά να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ‘πράσινη’ ανάπτυξη της Αίγινας.

Με τη καθοδήγηση και συνεργασία ειδικών επιστημόνων – και από την Αίγινα – ο Δήμος Αίγινας προσκαλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδόχους της Αίγινας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό. Λόγω της αλλαγής στη δημαρχεία, η πρόσκληση αυτή αποστέλεται μερικές εβδομάδες πριν από τη λήξη του προγράμματος (λήγει στις 25 Φεβρουαρίου). Ζητάμε την κατανόησή σας και την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε οι αιτήσεις να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια, για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών της Αίγινας, ο Δήμος Αίγινας, σε συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς, προγραμματίζει για τις αρχές Φεβρουαρίου μια ευρύτερη παρουσίαση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί η Αίγινα και οι επιχειρηματίες της, με στόχο την οικονομική αναζωογόνηση της οικονομίας του νησιού, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης και απασχόλησης των νέων και την άμεση εφαρμογή των αρχών της ‘πράσινης’ ανάπτυξης και στην Αίγινα. Προσεχώς θα σας στείλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή.
Θα χαρούμε να έχουμε τη ανταπόκριση και συμμετοχή σας.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Η Πράξη Πράσινος Τουρισμός αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν:


Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Τι παρεμβάσεις προβλέπονται:

Οι επιλέξιμες δαπάνες διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  
Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα).

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών, διαδικασιών και  προτύπων.

Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.

Πώς επωφελούνται οι ιδιοκτήτες:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00.  
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.  Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται εξ' ολοκλήρου από δανεισμό.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:

(θα σταλούν σύντομα από το Δήμο Αίγινας)

Πώς ξεκινάει η διαδικασία – επικοινωνία:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png