Διακηρύξεις Δημοπρασίας για πλαζ 2η Αγίου Βασιλείου και Κλήμα - Κλειδί.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα, 10-6-2011
Αρ. πρωτ. : 8237


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι

Στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15΄ π.μ στο Δημοτικό

Κατάστημα Αίγινας [Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί

φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του

δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος 2ης πλαζ Aγ. Βασιλείου Αίγινας

(επιφανείας 500,00 τ.μ περίπου), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του

συμφωνητικού έως την 31-12-2012

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει,

μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα

κάτωθι:

1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι

οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία

2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση προς το 10% της πρώτης προσφοράς, ήτοι

ποσό 300,00 Ευρώ

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης

και των επιτοπίων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου και ιδιαίτερα του

τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά τον εκμισθούμενο χώρο, του οποίου την

απαρέγκλητη τήρηση υπόσχεται.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς

τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Πέμπτη

23 Ιουνίου 2011


Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη

κρίση της Επιτροπής εγγυητή.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον

αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973

20032, 20000) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Αίγινα, 10 Ιουνίου 2011

Ο Δήμαρχος


Θεοδόσιος Γ. ΣακκιώτηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣΑίγινα, 10-6-2011

Αρ. πρωτ. : 8236


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι


Στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ στο Δημοτικό

Κατάστημα Αίγινας [Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί

φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση

του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στην θέση ΚΛΗΜΑ -

ΚΛΕΙΔΙ Αίγινας (επιφανείας 500,00 τ.μ περίπου), για το χρονικό διάστημα από την

υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-12-2012


Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ.


Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει,

μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα

κάτωθι:

1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι

οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία

2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση προς το 10% της πρώτης προσφοράς, ήτοι

ποσό 1.200,00 Ευρώ

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης

και των επιτοπίων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου και ιδιαίτερα του

τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά τον εκμισθούμενο χώρο, του οποίου την

απαρέγκλητη τήρηση υπόσχεται.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς

τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Πέμπτη

23 Ιουνίου 2011


Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη

κρίση της Επιτροπής εγγυητή.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον

αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973

20032, 20000) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Αίγινα, 10 Ιουνίου 2011

Ο Δήμαρχος

Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png