Ανακοίνωση από το Δήμο Αίγινας για τις πληρωμές των δημοτικών υπαλλήλων και τις δαπάνες.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ανακοινώνεται ότι με την  υπ’ αριθμό 50/30.3.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, δεν εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου.  Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, που θα ανακοινωθούν από τον κ. Δήμαρχο, ώστε να συνταχθεί νέο σχέδιο και να υποβληθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Δήμου για έγκριση.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του νόμου 3463/2006 και τις σημερινές οδηγίες της αρμόδιας για το Δήμο Αίγινας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Ενημερώνονται οι προμηθευτές  του Δήμου όλων των κατηγοριών, ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις των προγραμματισμένων πληρωμών.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών,
Νεκτάριος Κουκούλης