Δήμος Αίγινας- Προς τους ιδιοκτήτες πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών.

Δήμος Αίγινας- Γραφείο Επόπτη Υγείας - Δελτίο τύπου.
Ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις, της με αριθμό 339/2/ 3-1-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 53/Β’/2012), έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην εξαίρεση από κατεδάφιση
τους, υποβάλλοντας αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων το αργότερο μέχρι 30/6/2012. Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2131618522.