Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη πέντε εργατών ύδρευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 4383/2012 Γνωστοποίησή του,  γνωστοποιεί την πρόσληψη πέντε -5- εργατών ύδρευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο [2] μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 18-04-2012  έως  και  24-04-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας. Αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034.