Υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος για ανέργους στην Αίγινα.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Το ΚΕΚ Αττικής θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κάθε ωφελούμενος αφού ολοκληρώσει την παρακολούθηση και συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα πεντακοσίων ευρώ. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ Αττικής στην Αίγινα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η επιλογή θα γίνει μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ίδιου θεματικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε ηλεκτρονική  μορφή, μέσω διαδικτύου στις ειδικές  ιστοσελίδες https://www.voucher.gr & https://www.voucher.gov.gr . Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των ανέργων πρέπει να έχει γίνει ως τις 25/5/12.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ  Αττικής (τηλέφωνο: 2104619565).

Από το γραφείο παιδείας.