Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το κατάστημα Νο 9 στην ιχθυαγορά.

Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.
Στις 29 Mαίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 9 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως τριετίας.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα (580,00) Ευρώ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, τα κάτωθι:

1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.

2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 696,00 Ευρώ.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Δευτέρα 28 Μαίου 2012.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη κρίση της Επιτροπής εγγυητή.

Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973- 20032) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίγινα, 14 Μαίου 2012,

Ο  Δήμαρχος Αίγινας
Θεοδόσιος Σακκιώτης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png