Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας προκηρύσσει προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμετάλλευσης κυλικείου στο γήπεδο Αίγινας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αίγινα 22-5-2012
ΔΗΜΟΣ    ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                    Αριθ.πρωτ    26        

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Ε.ΓΛΑΝΤΖΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Φέρεται σε γνώση παντός ενδιαφερόμενου ότι ο Δημοτικός Οργανισμός
Αίγινας προκηρύσσει προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμετάλευσης κυλικείου
εμβαδού 82,27 τμ αναλυτικά ακάλυπτο χώρο 49,56 τ.μ -κεντρική εγκατάσταση 12,24 τ.μ
βοηθητικοί χώροι 20,47 τ.μ (2 wc2,87 τ.μ έκαστο ,διάδρομος 2,83 τμ 1 αποθήκη 11,90 τμ)
στο γήπεδο Αίγινας με τιμή εκκίνησης 200,00  €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α.-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Β.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Γ.-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
Δ.-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

2.-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ Η ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΕ η ΕΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΟΜΟ-
ΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24-5 έως 7-6-2011  από τις 10πμ εως  13.00 μμ καθημε-
ρινά εκτός  Σαββάτου και Κυριακής στον Δήμο Αίγινας (Χ.ΛΑΔΑ 1)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11-6-2012  και ώρα 19.00 στα γραφεία
του ΔΑΟΑ στο Δημοτικό Γυμναστήριο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ