Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη πέντε εργατών ύδρευσης.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 6621/06.06.2012 γνωστοποίησή του,  γνωστοποιεί την πρόσληψη πέντε -5- εργατών ύδρευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο [2] μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την

07-06-2012  έως  και  12-06-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [τηλ. 22973 20034].

Ο Δήμαρχος,
Θεοδόσιος Σακκιώτης