Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη:

α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)

β) Την υπ' αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και του Ν. 2286/1995

γ) Την υπ' αριθμ. 47/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει  ότι,

Εκτίθεται σε επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή:

Η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας έτους 2012΄΄, στις πιο κάτω αναφερόμενες ποσότητες: α) βενζίνη σούπερ 7.500 λίτρα, β) βενζίνη αμόλυβδη 8.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 110.000 λίτρα, δ) πετρέλαιο θέρμανσης 4.000 λίτρα, ενδεικτικού προυπολογισμού 174.380,00 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 17/2012 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {Χρ. Λαδά 1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου, στις 02 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 09:00΄ π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)Τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί) β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) Συνεταιρισμοί, δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού 8.719,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Αθανάσιος) ή στο Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας  (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα 22973-20032, 20000 & 22970-22800, 28776).

Ο Δήμαρχος κ.α.α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος Κουκούλης