Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την πλαζ "Κολόνα".

Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την πλαζ "Κολόνα".
Στις 02 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [Χρ. Λαδά 1] ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στην θέση ΄΄Κολώνα΄΄ της ευρύτερης περιοχής ΄΄Κρυπτού Λιμένα΄΄ Αίγινας (επιφανείας 325,00 τ.μ περίπου), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-12-2012

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα κάτωθι:

1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία

2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση προς το 10% της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 300,00 Ευρώ

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των επιτοπίων συνθηκών του εκμισθούμενου χώρου και ιδιαίτερα του τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά τον εκμισθούμενο χώρο, του οποίου την απαρέγκλητη τήρηση υπόσχεται.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη κρίση της Επιτροπής εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Λορέντζο (Τηλέφωνα: 22973 20032, 20000) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίγινα, 22 Ιουνίου 2012
Ο  Δήμαρχος κ.α.α
Νεκτάριος Κουκούλης
Αντιδήμαρχος