Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2012".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει

Την διεξαγωγή επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2012΄΄.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (Χρ. Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 09η Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Η προυπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 178.266,40 € πλέον του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.

Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,50 μ και β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,00 μ και γ) φορτηγό αυτοκίνητο μήκους 9,30 μ.

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφόρ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 8.914,00 € και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης - Τηλ. 22970-22800, 28776), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                     

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος  Γ. Κουκούλης