Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 09 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15΄ π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρήστου Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αίγινας για ένα έτος που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα

στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης

Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα

140.000.000,00 € και γενικότερα παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς

επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως

ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 200,00 € αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.

Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Θανάσης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα: 22973-20032, 20000, 22970-22800, 28876.

Ο  Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος Κουκούλης