Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων.

Δήμος Αίγινας.
Ο Αντιδήμαρχος Αίγινας, έχοντας υπόψη:

α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)

β) Την υπ' αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: ΄΄Περί Ενιαίου Κανονισμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), τον Ν. 2286/1995 και τον Ν. 3852/2010

γ) Την υπ' αριθμ. 69/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει  ότι,

Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά: ΄΄Η προμήθεια ελαστικών επισώτρων΄΄, προυπολογισμού 51.178,00 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 35/2012 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {Χρ. Λαδά 1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 16 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 13:00΄.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)τα φυσικά πρόσωπα (΄Ελληνες πολίτες ή αλλοδαποί), β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) συνεταιρισμοί, δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή ποσού 2.559,00 €  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Αθανάσιος) ή στο Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας  (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαργαρώνης Ιωάννης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα 22973-20032, 20000 & 22970-28776, 22800).                                                                  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νεκτάριος Κουκούλης