Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου (γήπεδο-οικόπεδο) στη θέση Σουβάλα.

Ο Δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 71/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την κατ' αρχήν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου (γήπεδο-οικόπεδο) στη θέση Σουβάλα της Δ.Κ Βαθέος για εποχική χρήση - λειτουργία ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση Σουβάλα της Δ.Κ Βαθέος στην περιοχή του λιμανιού της Σουβάλας και να έχει έκταση τουλάχιστον 1000,00 τ.μ και να βρίσκεται το πλησιέστερο δυνατό στο λιμάνι (σε ακτίνα 700,00 μέτρων).

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και έως 30-9-2012. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα μήνα μετά από έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης.

Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διαθέσουν ακίνητο για τον σκοπό αυτό μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δήμο Αίγινας (Γραφείο πρωτοκόλλου) μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2012.

Ο φάκελος της προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης.

Μετά την υποβολή των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αρμόδια επιτροπή του Δήμου θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 270/1981 και κατόπιν ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίσει την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της μειοδοτικής δημοπρασίας στην οποία θα λάβουν μέρος εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή την φάση της δημοπρασίας θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και να συνοδεύονται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα αναλάβει την ευθύνη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Λορέντζο Αθανάσιο - τηλ. 22973-20032, 20000 ή στο γραφείο της τεχνική υπηρεσίας του Δήμου μας - αρμόδια υπάλληλος κ. Φούφλια Ευφροσύνη (τηλ. 22970-22800, 28776).

Ο Δήμαρχος
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης