Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Την διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή διαμερίσματος σε Κληροδότημα του Δήμου Αίγινας επί της οδού Σόλωνος 40 , Αθήνα ( ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ), προϋπολογισμού 20.328,02€ με ΦΠΑ( κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ), βάσει των διατάξεων του   ΑΝ 2039/39 και του Ν3669/2008.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Ο  διαγωνισμός θα γίνει την  8η  Αυγούστου 2012 και ώρα 19:00.μ ( ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) ενώπιον  της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας επί των οδών Μεριστού και Αγίας Παρασκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι την 3η  Αυγούστου 2012.

Ο διαγωνισμός  θα γίνει μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων με έντυπο προσφοράς κατά το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008( ΚΔΕ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δυο  (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που αποτελεί την αφετηρία όλων των προθεσμιών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν3669/08(ΚΔΕ),  εγγυητική επιστολή ύψους 330,53€, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που θα έχει ισχύ όχι μικρότερη των έξι (6) μηνών και τριάντα(30) ημερών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ,Α2, 1Η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και όλοι όσοι νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης,  τα οποία θα πληρωθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας (αρμόδια υπάλληλος κ. Ταλέβη Αγγέλα) στα  τηλέφωνα: 22970-22800,28776 και στην  κ. Πηγιαδίτη Αρετή ( τηλ: 2297320013) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ