Δήμος Αίγινας. Νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Δήμος Αίγινας. Νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ανακοινώνεται, ότι στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/Β/2012) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/12 και σε συνέχεια της υπ' αριθμό 114/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μπορεί να γίνει ρύθμιση πληρωμής οφειλών προς το Δήμο, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) με μεγάλες διευκολύνσεις σε δόσεις και μειώσεις των προσαυξήσεων έως και 100%.

Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές ή οι δόσεις οφειλών, εφόσον το βασικό σύνολο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και έχει ως εξής:

  • Στην εφάπαξ καταβολή ισχύει απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις καταβολής.
  • Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις προσαυξήσεις εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των 100,00 EURO. Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24), εξετάζεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο και με επισημείωση επί της υποβληθείσας αίτησης, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και το αργότερο έως 8/10/2012.

Καλούμε όλους τους οφειλέτες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που παρέχει η νέα Κ.Υ.Α. και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον κανονισμό Ύδρευσης, να
προχωρήσουμε σε κάθε αναγκαίο μέτρο για την είσπραξη των οφειλών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ