Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού "Απομάκρυνση και διάθεση εύφλεκτων και επικίνδυνων για την πρόκληση πυρκαγιάς υλικών".

Δήμος Αίγινας. Περίληψη διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού "Απομάκρυνση και διάθεση εύφλεκτων και επικίνδυνων για την πρόκληση πυρκαγιάς υλικών".

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας που αφορά τον ΄΄Απομάκρυνση και διάθεση εύφλεκτων και επικίνδυνων για την πρόκληση πυρκαγιάς υλικών΄΄.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό  Κατάστημα Αίγινας (οδός Χρ. Λαδά 1) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής και διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας αυτής.

Ο προυπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 24.390,00 € πλέον του ΦΠΑ.

Η εργασία αφορά την απομάκρυνση 1.636 m3 εύφλεκτων και επικίνδυνων για την πρόκληση πυρκαγιάς υλικών και την διάθεσή τους στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής με φορτηγό αυτοκίνητο και η επιστροφή του κενού φορτηγού στην Αίγινα.

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους ίδιους. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο τιμολόγιο θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 488,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 2362/1995, την υπ' αριθμ. 35130/739/09.8.2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα   22973-20032, 20000 - αρμόδιος υπάλληλος κος Λορέντζος Αθανάσιος.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης