Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Οδηγίες προς τα αρτοποιεία για τη διάθεση αρτοσκευασμάτων.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Δελτίο Τύπου.
Σας  ενημερώνουμε  ότι,  κατόπιν  παραπόνων  από  πολίτες  ότι  το  ψωμί  και  διάφορα  αρτοσκευάσματα  σε  αρτοποιεία  και  σε  πρατήρια  άρτου  είναι  εκτεθειμένα  σε  μύγες  και  διάφορα  άλλα  έντομα,  τα  οποία  δύνανται  να  αποτελέσουν  κίνδυνο  για  την  δημόσια  υγεία,  αποστείλαμε  σε  όλα  τα  αρτοποιεία  και  τα  πρατήρια  άρτου  του  νησιού  μας  το  με  αρ.  πρωτ.  14817/10-10-12  έγγραφό  μας,  με  το  οποίο  τους  ενημερώνουμε  για  τα  εξής:

Σύμφωνα  με  την  Υγειονομική  Διάταξη  Α1β/8577/83  και  με  το  άρθρο  14  του  νόμου 3526/2007  τα  προϊόντα  αρτοποιίας  που  πωλούνται  χωρίς  κλειστή  συσκευασία,  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε  ειδικές  προθήκες,  οι  οποίες  θα  καλύπτονται  από  δικτυωτό  πλέγμα  ή  διάτρητα  καλύμματα,  μεταλλικά,  ξύλινα  ή  πλαστικά  για  να  προφυλάσσονται  από  μύγες  και  άλλα  έντομα.

Στους  παραβάτες  επιβάλλονται  πρόστιμα  ανάλογα  με  την  βαρύτητα  και  τη  συχνότητα  της  πράξης  ή  της  παράλειψης  και  τις  επιπτώσεις,  που  μπορεί  να  έχουν  στην  δημόσια  υγεία  και  τα  συμφέροντα  των  καταναλωτών.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ