Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Μεταφοράς Νερού για Αίγινα, Πέρδικα 2013-2014.

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013 - 2014΄΄, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.645.044,00 € πλέον του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ έως και της παραδόσεως αυτού στις θέσεις υποδοχής του Δήμου Αίγινας και του τοπικού Διαμερίσματος Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα (οδός Χρ. Λαδά 1 - Αίγινα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Η διενέγεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και των Π.Δ 59/2007 και 60/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 72.900,88 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομκής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22970-22800, 28776 και 22973-20032, 20000).

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης