Δήμος Αίγινας. Περίληψη Διακήρυξης Μεταφοράς Νερού για Βαθύ, Κυψέλη, Μεσαγρό 2013-2014.

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013 - 2014΄΄, ενδεικτικού προυπολογισμού 4.984.820,00 € πλέον του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ έως και της παραδόσεως αυτού στις θέσεις υποδοχής των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό  Κατάστημα (οδός Χρ. Λαδά 1 - Αίγινα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Η διενέγεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της μεταφοράς του νερού θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και των Π.Δ 59/2007 και 60/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 99.696,40 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομκής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα 22970-22800, 28776 και 22973-20032, 20000).

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png