Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, για την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

Θέμα: "Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010)".

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Περί έγκρισης νέας σύμβασης ρύθμισης των οφειλών του Δήμου Αίγινας προς την ΕΥΔΑΠ.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Α. Γιαννούλης