Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15ης Φεβρουαρίου 2013,

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Επανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας στο Δήμο Αίγινας (άρθρο 16 του Ν. 2713/1999).
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2012 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος.

Αντικατάσταση τακτικού μέλους στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος.

Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ. Σ της Κ.Ε.Δ.Α.

Λήψη απόφασης για την ένταξη στο Ειδικό Επαγγελματικό Τιμολόγιο επιπρόσθετων κατηγοριών επιχειρήσεων σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Κοινοπραξίας ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ – ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που αφορά την χορήγηση άδειας εκσκαφής-τομής σε οδοστρώματα για το έργο: «Κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας.

Εξέταση προβλημάτων και έκδοση ψηφίσματος για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αίγινας.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Περί διαμόρφωσης πρότασης για τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων σύμφωνα με εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος.

Διατύπωση προτάσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού περί «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών: 4043340, 4043370 Δήμου Αίγινας), κ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ), κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ), κας ΚΑΛΛΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΪΡΑΣ, κ. ΓΚΟΛΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κας ΒΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΝΑΣ, κ. ΠΕΤΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κας ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ), κας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, κας ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, κας ΔΟΓΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ, κας ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, κας ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κ. ΛΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω καθυστέρησης μέτρησης των υδρομέτρων τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Μαρμαρινός

Εξέταση αίτησης του υδρολήπτη του Δήμου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης του υδρομέτρου του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Μαρμαρινός

Εξέταση αίτησης του υδρολήπτη του Δήμου κ. ΚΑΤΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Μαρμαρινός

Εξέταση αίτησης του υδρολήπτη του Δήμου κ. ΔΟΞΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης, λόγω του ότι η μη υδροδότησή του οφειλόταν σε υπαιτιότητα του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Μαρμαρινός

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Α. Γιαννούλης