Πρόκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου 19ης Μαρτίου 2013.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Λήψη απόφασης περί επανάληψης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον  Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία , για τα έτη 2013 – 2014’’ .

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος.

Λήψη απόφασης περί επανάληψης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Μεταφορά πόσιμου νερού στην Νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013 – 2014’’.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος.

Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αίγινας Ν. Πειραιά για υδροδότηση Αίγινας με υδροφόρα πλοία - Δ. Αίγινας 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος.

Λήψη απόφασης περί ορισμού τριών (3)  Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση  Επιτροπής Απογραφής του Δήμου μας.  Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής ο  Πρόεδρος του  ΔΛΤ κος Κρεούζης Ιωάννης.

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 6/2013 αποφάσεως του Διοικ.  Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, οκτάμηνης χρονικής διάρκειας.

Εισηγητής ο  Πρόεδρος του ΔΛΤ κος Κρεούζης Ιωάννης.

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου μας, έτους 2013.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Τροποποίηση – Προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας στο Ν.4024/2011.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.


 Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Δημοσίων Έργων – Τμήμα Υδραυλικών Έργων, για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου «Κατασκευή του  Βόρειου Τμήματος του κεντρικού εξωτερικού  δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας.


 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2013 αποφάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας καθώς και της σχετικής αιτήσεως της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. που αφορά στην κατασκευή υπογείου δικτύου τηλεφωνίας από την εργοληπτική επιχείρηση ΧΩΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας.

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2013 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την έγκριση του οικονομικού του απολογισμού έτους 2011.

Εισηγητής ο  Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κος Νικολούζος ΕμμανουήλΠερί αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου μας.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

 
Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους από το Διοικ.  Συμ/λιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.).

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

Εξέταση αιτήσεως του κ. Βρεττού Ευστρατίου του Κων/νου για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο λόγω λανθασμένης τιμής ζώνης υπολογισμού ΤΑΠ στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος.
 

Εξέταση αιτήσεων των Ζαρρή Ιωάννη του Ιωάννη, Αρδίτσογλου Συμεών του Κων/νου, Αρδίτσογλου Μαρίας του Κων/νου, Κορναράκη Σωτηρίου του Δημητρίου για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος.

 
Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Παυλίδη Στυλιανού που αφορά διόρθωση παραληφθέντων λογαριασμών ύδρευσης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος  Μπέσης Ηλίας.


Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου


Γιαννούλης Α. Νικόλαος