Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, 17:30.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
 Περί καταγραφής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου
 Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλά Αικατερίνη
 
 Λήψη απόφασης για σύνταξη μελέτης από τον ΕΟΤ για την ανάπλαση και ανάδειξη
 της Παλαιάς Χώρας
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Ενημέρωση επί θεμάτων Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Τζίτζης Φίλιππος
 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Επιτροπής Κοιμητηρίων.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 31/2013 απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2013
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Τζίτζης Φίλιππος
 
 Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και επανασυγκρότηση της επιτροπής για την
 παραλαβή εντός του έτους 2013 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των
 5,869,41 € (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987)
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από δύο
 Δημοτικούς Συμβούλους και ενός υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μετά
 των αναπληρωτών τους για τον έλεγχο καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων προς
 εκμίσθωση στο Δήμο, για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του βάσει της υπ’ αριθμ.
 15/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Επανακατανομή πίστωσης 17.240,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (8η εντολή ΣΑΤΑ 2013) και κατανομή πίστωσης 34.480,00 € (9η και 10η εντολή ΣΑΤΑ 2013)
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Περί εξέτασης αιτήματος του Τζανετή Βασίλειου του Κων/νου που αφορά την έκδοση
 σύμφωνης γνώμης του Δήμου ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας
 λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων άνω των 50 cc από τον Ε.Ο.Τ.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Λήψη απόφασης για καθιέρωση τιμητικών διακρίσεων από τον Δήμο Αίγινας
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Περί εξέτασης έγκρισης εκμίσθωσης του δικαιώματος βοσκής στα δημοτικά νησιά,
 ορισμός λοιπών απαιτούμενων και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τις
 περαιτέρω ενέργειες.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
 πόλης της Αίγινας επί της οδού Γυμναστηρίου στο οικοδομικό τετράγωνο που
 περικλείεται από τις οδούς Γυμναστηρίου – Αλκιβιάδου – Διογένους και Δημοσθένους,
 μετά από αίτηση του Κορορού Νικόλαου
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κατσουλάκη Εμμανουήλ, Κλώνου Δημήτριου και Μυκονιάτη Βασιλικής για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κάππου Φαίδρας, Ντράγκου Μιχαήλοβιτς, Λαζάρου Μαρίας, Κράους Σουζάνας, Μεγαλοοικονόμου Γεώργιου, Βουρλούμη Ειρήνης, Τσεμπερόπουλου Γεώργιου, Πολυχρονιάδη Δημήτριου, Λαζάρου Δημητρίας και Σαρρή Ελένης (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Σαρρή Ανδριανοπούλου Ελένη) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη έγκαιρης καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομετρητών.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος