Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιουλίου και ώρα 19:30.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του
μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
1. Έγκριση εκμίσθωσης σε ιδιώτες του δικαιώματος εκμετάλλευσης χώρων πλαζ της
νήσου Αίγινας, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από την ΕΤΑΔ Α.Ε, για την
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
2. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του
οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
3. Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για
απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.
4. Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας που αφορά την
καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν υπερωριακά
κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών Μαΐου 2014 από τα
τακτικά έσοδα του Δήμου, λόγω του γεγονότος ότι η εκλογική τους αποζημίωση
παρακρατήθηκε από την ΔΟΥ για τον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
5. Εξέταση αιτήσεως που αφορά την παράταση καταβολής μειωμένου μισθώματος για το
κυλικείου του Γ.Ε.Λ Αίγινας από την Χαρτοφύλακα Ελευθερία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου