Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31ης Αυγούστου.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 31η του
μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα
συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής παραλίας Αγ. ΜαρίναςÂ-- Φάση Β΄»
,-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

2) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα
συμμετέχουν στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Εκσυγχρονισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

3) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Μετατόπιση ΟΚΩ για
την κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας»
(σχετική η υπ’ αριθμ. 70/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

4) Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την
Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2016 και 2017».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

5) Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα στο
Βαθύ, στην Κυψέλη και στο Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2016 και 2017».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

6) Λήψη απόφασης επί του Κανονισμού για την εμποροπανήγυρη που λαμβάνει χώρα
στην Πέρδικα Αίγινας στο πλαίσιο εορτασμού του Αγ. Σώστη έτους 2015, κατόπιν
σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Οικονομικής Επιτροπής και
του Συμβουλίου της Τ.Κ Πέρδικας.

7) Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του
Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015

,-Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας Σκαλτσιώτης Γεώργιος
8) Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ÂÂ
του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015
,-Εισηγητής ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας Σκαλτσιώτης Γεώργιος

9) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (σχετικές οι υπ’
αριθμ. 82/2015 και 88/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).
,-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

10)-Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης για το
, Δήμο και τα τοπικά διαμερίσματα, λόγω του ότι οι δύο διεξαχθέντες πρόχειροι
,-διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

11)-Λήψη απόφασης επί του 1ου πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
 αιτήσεων υδροληπτών αναφορικά με την διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης
, Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

12)-Λήψη απόφασης επί του 2ου πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
 αιτήσεων υδροληπτών αναφορικά με την διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης
,-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

13) Λήψη απόφασης επί του 3ου πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
, αιτήσεων υδροληπτών αναφορικά με την διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης
, Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

14)-Λήψη απόφασης επί του 4ου πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου
,, αιτήσεων υδροληπτών αναφορικά με την διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης
,-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου