Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21ης Δεκεμβρίου 2015.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:  

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2015.
      Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Επανυποβολή, για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, της υπ. αριθ. 29/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά  έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος, έτους 2016.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Συζήτηση επί της προτάσεως της «Ομάδας Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική» σχετικά με την απόκτηση πλωτού ασθενοφόρου με την συμμετοχή δημοτών.

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πιλοτικού προγράμματος για ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων για τον Δήμο Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
     
1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 0,25‰ σε 0,35‰ σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Εξέταση αιτήσεως του κ. Πατζόγλου Χαράλαμπου για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Κρητικού Σταματίνας για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
      Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος    

1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κουνάδη Δημήτριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κουνάδη Φιλιώ), ΠΟΥΛΙΑΣΗ Ελευθέριου και Λεβεντόπουλου Ανδρέα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γιάππαπα Καλομοίρα) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης.
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος     

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου