Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 12ης Ιουλίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Περί παραχώρησης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Παναγίτσας (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί παραχώρησης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή του όρμου «Κρυπτός Λιμένας» (Σχετική η από 30.06.2016 σύμβαση μίσθωσης αιγιαλών μεταξύ Δήμου Αίγινας και ΕΤΑΔ Α.Ε)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επανασυγκρότηση επιτροπής για την διάθεση και τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων (Σχετική η υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση της αιτήσεως του Κρεούζη Διονυσίου με την οποία ζητά την μείωση του μισθώματος του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας, καθώς και των αιτήσεων των α) Μακαραντζή Αθανασίου και β) ΄΄Πετράς Ιωάννης & Σία Ο.Ε΄΄, μισθωτών Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου μας, αναφορικά με την παράταση της μείωσης του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 32,18 € στον Γουζούαση Σπυρίδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 226,00 € στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος από το Δήμο Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 530,95 € στον Παπουτσή Παναγιώτη του Σωτηρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 65,45 € στον ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΠΑΧΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί έγκρισης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010 που αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την επισκευή-συντήρηση δημοτικών δρόμων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μεθενίτη Γεώργιου και  Ζαραβέλα Βαρβάρας λόγω χαλασμένου υδρομέτρου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μούρτζη Αντωνίας (ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Μούρτζης Αργύριος), Αποστόλου Μαρίας, Μαυρίδη Θεόδωρου και Μερτίκα Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης των υδρομέτρων τους
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Παπαχρόνη Δέσποινας λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτημάτων που σχετίζονται με την ένταξη νέων κατηγοριών επιχειρήσεων (ναυπηγεία και φυτώρια - ανθοκομεία) στο ισχύον επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή «Λουτρά Σουβάλας» στο Δήμο Αίγινας
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που είχε ως θέμα: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, για την συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στο Δήμο μας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης κων/νος
 
1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά που αφορά την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του ξενοδοχείου «ΚΑΡΡΑΣ» στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης κων/νος


1. Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δ.ΛΤ Αίγινας
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png