Το νέο Δ.Σ. της ΚΕΔΑ. Από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 5/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. αποφ. 34/2017
                    
Ορισμός α) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) και β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής
 

Σήμερα την 22η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2949/17.3.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.


Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους
Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Ζορμπάς Ιωάννης, 4/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 5/Μούρτζης Γεώργιος, 6/Πάλλης Στυλιανός, 7/Δέδες Ευάγγελος, 8/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 9/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 10/Πάλλης Ελευθέριος, 11/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 12/Τσούρης Ανάργυρος, 13/Πτερούδης Νικόλαος, 14/Πούντος Νικόλαος, 15/Λεούσης Νεκτάριος, 16/Πούντος Ιωάννης, 17/Δούκας Σωκράτης, 18/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19/Τσατήρης Γεώργιος (Αντ/δρος), 20/Τζίτζης Φίλιππος, 21/Λαμπαδάριος Στυλιανός, 22/Ντελής Αντώνιος, 23/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 24/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).
                                                                                  
Απόντες: 1/Βατικιώτης Δημήτριος, 2/Θεριανός Στυλιανός, 3/Τρίμης Κυριάκος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.


από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος και 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού).


Απόντες:  1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος) αν και νόμιμα προσκλήθηκε.


Ο πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  Πέρδικας
    κ. Αμάφης Αναστάσιος  ήταν παρών στη Συνεδρίαση.


Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεούσης Νεκτάριος και Λαμπαδάριος Στυλιανός απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζορμπάς Ιωάννης απεχώρησε προσωρινά από την αίθουσα κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στην έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πέρδικας Αμάφης Αναστάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Κυψέλης Λορέντζος Κων/νος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Νικόλαος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λορέντζος Γ. Αθανάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Πάλλης Στυλιανός, Δούκας Σωκράτης, Παπαδόπουλος Ιωάννης και Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζορμπάς Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 11η συζητήθηκε μετά την λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.


                 Θέμα 7ο                                                     Αριθ. απόφ.  34/2017


Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανέφερε προς το Σώμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να ορίσει το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης μαζί με τους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Η σύνθεση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα αποτελείται:
1. Πέντε (5) αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τέσσερα θα προέρχονται από την πλειοψηφία και ένα (1) από την μειοψηφία.
2. Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.
3. Πέντε (5) μέλη πολίτες οι οποίοι θα έχουν σχέση με το αντικείμενο απασχόλησης της Επιχείρησης.


Το Συμβούλιο αφού άκουσε την ενημέρωση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
* Την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Μούρτζη Δημήτριου κατά την οποία εν κατακλείδι ανακοίνωσε ότι εκ μέρους της Διοίκησης προτείνονται να ορισθούν αφενός ως τακτικά μέλη στο Διοικ. Σ/λιο της Κ.Ε.Δ.Α. οι εξής: α) Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας Οικονόμου Νικόλαος, Στάθη Αικατερίνη, Μούρτζης Γεώργιος, Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, β) οι δημότες και κάτοικοι Αίγινας Καλόφωνος Γεώργιος, Μπήτρος Γεώργιος, Κουκούλη Μαρία, Κρεούζη – Σακκιώτη Δέσποινα και Καλουδιώτη Βασιλική και γ) ως εκπρόσωπος φορέα ο Χελιώτης Παναγιώτης και αφετέρου ως αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Στυλιανός, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Σκαλτσιώτης Γεώργιος και Ζορμπαλάς Κων/νος.
* Την πρόταση εκ των μελών της μειοψηφίας για ορισμό εκ μέρους τους ως τακτικού μέλους του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πούντου Νικόλαου και ως αναπληρωματικού του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσατήρη Γεώργιου.
* Την υπ. αριθ. 31/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ανάπτυξης Αίγινας σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αίγινας.
* Το  υπ. αριθ. 758/27.4.2009 ΦΕΚ-τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας.
* Το άρθρο 5  του  Καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας το οποίο αναφέρεται στην Διοίκηση της Επιχείρησης.
* Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).
* Την μετά τον ορισμό των μελών πρόταση του κ. Δημάρχου ότι ως Πρόεδρος του Διοικ. Σ/λίου προτείνεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος και ως Αντιπρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος Στάθη Αικατερίνη.
* Τις λοιπές τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   κατά πλειοψηφία


  Ι.-  Ορίζει, κατά πλειοψηφία (με 15 ΥΠΕΡ έναντι 3 ΚΑΤΑ),  ως  μέλη του Διοικ. Σ/λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) τους παρακάτω:


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Οικονόμου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
2. Στάθη Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
3. Μούρτζης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
4. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
5. Πούντος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
6. Χελιώτης Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος φορέα
7. Καλόφωνος Γεώργιος, Δημότης Δήμου Αίγινας
8. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης Δήμου Αίγινας
9. Κουκούλη Μαρία, Δημότισσα Δήμου Αίγινας
10. Κρεούζη – Σακκιώτη Δέσποινα, Δημότισσα Δήμου Αίγινας
11. Καλουδιώτη Βασιλική, Δημότισσα Δήμου Αίγινας


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Πάλλης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
2. Μαρμαρινός Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
3. Σκαλτσιώτης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
4. Τσατήρης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αίγινας
5. Ζορμπαλάς Κων/νος, Δημότης Δήμου Αίγινας


Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος, Τζίτζης Φίλιππος και Ντελής Αντώνιος οι οποίοι ψήφισαν ΄΄παρών΄΄. (Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεννίτσαρης Κων/νος ψήφισε θετικά ως προς τα προταθέντα μέλη εκτός από την πρόταση για τον ορισμό της Καλουδιώτη Βασιλικής ως τακτικό μέλος της ΚΕΔΑ).


   ΙΙ.-  Ορίζει, κατά πλειοψηφία (με 15 ΥΠΕΡ έναντι 3 ΚΑΤΑ),  ως  Πρόεδρο του Διοικ. Σ/λίου της ΚΕΔΑ τον Δημοτικό Σύμβουλο Οικονόμου Νικόλαο και ως Αντιπρόεδρο τη Δημοτική Σύμβουλο Στάθη Αικατερίνη.


   Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος, Τζίτζης Φίλιππος και Ντελής Αντώνιος οι οποίοι ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.
 απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 34/2017
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται


Ο  Πρόεδρος     Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png