Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 29ης Δεκεμβρίου 2017.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Έγκριση σκοπιμότητας για την σύνταξη μελετών με σκοπό την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο ακίνητο «Γκίκα» που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Ειρήνης του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
1. Περί έγκρισης υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του  Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2018 και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά τον προϋπολογισμό της για το έτος 2018. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.

1. Περί έγκρισης αποφάσεως της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το Ο.Π.Δ. 2017. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.
2. Περί έγκρισης αποφάσεως της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το Ο.Π.Δ. 2018. Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


1.  Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού 2017 (ανατροπή πιστώσεων). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.

1.  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2018 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.

1.  Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγ.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός