Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Ιουλίου 2009.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής :    

1. Επιλογή χώρου  διεξαγωγής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής , σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

2. Αποδοχή και  Κατανομή πίστωσης 141.922,75€ από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (β’ δόση έτους 2009) .

3. Τροποποίηση της  υπ’ αριθ. 141/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και Ανακατανομή του ποσού των 51.800€ για την αντιμετώπιση δράσεων Πυροπροστασίας.

4. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού 2009 Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Αίγινας.

5. Επικύρωση αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας  ΝΠΔΔ.

6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας ΝΠΔΔ.

7. Πλήρωση κενής  οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού ΤΕ 17-Διοικητικού με βαθμό Δ-Α  του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού  Αίγινας ΝΠΔΔ.

8. Έγκριση πίστωσης για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Γ. ΚΩΣΤΑΚΟΥ.

9. Έγκριση πίστωσης για τις ανάγκες διεξαγωγής εκδηλώσεων με τον τίτλο «ΔΡΑΣΕ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΣΑΙ» , που γίνονται με την αιγίδα του  Δήμου Αίγινας.

10. Απόφαση για  την υποβολή αιτήματος παραχώρησης έκτασης από το Δασαρχείο Πειραιά προκειμένου ο Δήμος να κατασκευάσει βιολογική μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

11. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη επειγουσών αναγκών.

12. Λήψη απόφασης για Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας  στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και δέσμευση του Δήμου για καταβολή του 30% του προγράμματος από ίδιους πόρους ή δάνειο.

13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου και Εγγραφή σχετικής Πίστωσης για την «Επεξεργασία – εκτίμηση των ενεργειακών δεδομένων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) και του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) για την ορθή και πλήρη τεκμηρίωση του Φακέλου /Αίτησης του Δήμου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

14. Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού του Δήμου και  Εγγραφή σχετικής Πίστωσης για τον  «Συντονισμό της Προετοιμασίας  του Φακέλου – Αίτησης για  τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας  στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

15. Παράταση των  συμβάσεων για τη μεταφορά απορριμματοφόρων του Δήμου με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2008.

16. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου, της πόλης της Αίγινας  και των Τοπικών Διαμερισμάτων για το έτος 2009, διότι οι διεξαχθέντες αρχικός και επαναληπτικός ανοιχτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

17. Διόρθωση χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους τελών  ύδρευσης.

18.   Απόφαση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 125,00€ στον κ. Δημήτριο Λαβούτα του Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Δ. Τσατήρης