Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 19ης Ιουνίου 2018.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί αποδοχής ή μη της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, όσον αφορά στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη


1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 48/2018 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Αποδοχή υποβολής πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΑΤΤΙΚΗ΄΄ 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10), με τίτλο: ΄΄Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας΄΄,, με ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ068, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Αποδοχή συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3777/02-5-2018 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος    


1. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας με την ειδικότητα Δ.Ε ναυαγοσωστών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων συστάσεως οικογενειακών τάφων σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Κοιμητηρίων του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε αναφορικά με την τοποθέτηση 16 καμπινών στις περιοχές Αγ. Μαρίνα, Πέρδικα, Μεσαγρό και Σουβάλα Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 49/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


1. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ναυτική Εταιρεία «Αίγινα Ι Ν.Ε». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί ανάκλησης της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ για την αύξηση της προσωρινής τιμής της εισφοράς των ΟΤΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Πρέσση Κων/νου, Τάτση Σωτήριου, Μπόγρη Παναγιώτη και Μητσάκου Παρασκευής (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος) για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Λυκούδη Ιωάννη και ΤΣΙΡΜΠΗ Ευαγγελίας για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτριών του Δήμου Σκριβάνου Αγγελικής (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Σκριβάνος Αντώνιος), Κάτσα Νικολέτας και Φερούση Ζωής για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.


1. Εξέταση αιτήσεως του Πάνου Δημήτριου για διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος.
2. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 212,49 € στην «Ρουσσάκης Ξενοφών & Σία Ο.Ε» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
 


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png