Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19ης Νοεμβρίου 2018.

Μετά την ματαίωση της κατά την 12η Νοεμβρίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11981/08-11-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:


- Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας αναφορικά με την καθιέρωση κάρτας αθλουμένων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού κ. Μαρμαρινός Σταμάτης


- 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος


- Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Ναυτική Εταιρεία «ΑΙΓΙΝΑ Ι. Ν.Ε». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί υποβολής αίτησης στήριξης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αίγινας» στην αρ. πρωτ. 114/24-4-2018 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Νήσων Αττικής, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και έγκριση της μελέτης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- (i) Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος», Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και (ii) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες Κυψέλης του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Συμπλήρωση διατάξεων του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 82/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ αναφορικά με την έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΚΕΔΑ, χρήσεως από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017». Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 81/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΑ με θέμα:  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ, περιόδου από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017». Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη


- Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεννίτσαρη Κων/νου από την διαπαραταξιακή επιτροπή ονοματοδοσίας οδών του Δήμου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Περί αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεννίτσαρη Κων/νου από την  τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΑ έτους 2018. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


- Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής ύψους 105,00 € πλέον προσαυξήσεων οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png