Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό του 2019.


Στην συνεδρίαση της 18η Φεβρουαρίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία με 13 υπέρ έναντι 3, επί 16 μελών του Σώματος την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2019 έχει συνοπτικά ως εξής:
Έσοδα: 61.313.194,64 €
Έξοδα: 61.041.893,86 €
Αποθεματικό: 271.300,78 €

Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως απαιτείται, για έλεγχο.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Νικόλαος ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τρίμης Κυριάκος και κ. Ντελής Αντώνιος οι οποίοι ψήφισαν "παρών".